MŰVÉSZETI NEVELÉSÜNK ÉVTIZEDE
2010-2020

Programfelelős és munkaközösség-vezető:
Körmendy-Juhász Györgyi

2011/2012. tanév        2013/2014. tanév        2014/2015. tanév

2015/2016. tanév        2016/2017. tanév        2017/2018. tanév

2018/2019. tanév        2019/2020. tanév

***

2010-11-es tanév

A Gulner Gyula Általános Iskola az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Bizottság által „Újszerű komplex nevelési program” kidolgozására és kipróbálására kiírt pályázatának sikeres elbírálása után, a 2010/2011. tanévben, kísérleti jelleggel kezdte meg Komplex Művészeti Napközi elnevezésű programjának megvalósítását az első évfolyamon.

 

A programban résztvevő első évfolyam két osztályból áll, amelynek összlétszáma 54 fő. A bevezető időszakban elsősorban az óvodából az iskolába történő átmenet minél gördülékenyebb, rugalmasabb, és feszültségmentesebb elősegítése, valamint a gyermekek megismerésén túl, annak feltérképezése állt, hogy milyen ismeretekkel, pillanatnyi fejlettségi, érettségi fokon, milyen beállítódásokkal, már kialakult érdeklődési körrel, képességekkel érkeztek az iskolába.

Nem elhanyagolható szempontként jelent meg a program ismertetése során a szülők igényeinek figyelembe vétele is. Nyitottan, kíváncsian és segítőkészen fordultak felénk, mert azt az alapvető elvárásukat, igényüket és törekvésüket sikerült megszólítanunk nevelési programunkkal, amely szerint gyermekük a lehető legszélesebb körben, sokszínűen, kiegyensúlyozottan, az egyéni adottságainak megfelelően fejlődhet. A program kiemelkedő fontosságot tulajdonít a hagyományőrzésnek, a legalapvetőbb emberi értékek és normák közvetítésének, amelyre szintén nagy igény mutatkozik a mai értékválsággal küszködő világban. A gyökereinkhez való visszanyúlás megnyugtató, biztonságot teremtő erővel bír, amelynek hatásai a gyermekek személyiségfejlődését nyomon követve, már a kezdeti időszakban is érzékelhetőek voltak.

A hozzánk érkező gyerekek a közös vonásokon kívül, igen sokféle és eltérő adottsággal, tehetséggel, előismerettel rendelkeznek.

Az óvodai nevelési programmal párhuzamban, mintegy annak folytatásaként igyekeztünk ívet húzni az átmeneti időszakban, s ezzel elősegíteni, hogy minél kevesebb szorongással, bizonytalansággal, félelemmel álljanak a gyerekek az iskola velük szemben támasztott, számukra új, ismeretlen elvárásaihoz. A délutáni foglalkozások mindegyikét, vonatkoztatva ezt a tanulási időre is, a játékosság, a könnyedség, a rugalmasság hatotta és hatja át.

Alapul vettük az óvodában megismert gyermekdalokat, körjátékokat, egyéb mozgásos tevékenységeket, mondókákat, meséket, illetve a már elsajátított kézműves technikákat. Ezek felelevenítése során képet kaptunk arról, ki, miben tehetséges,  mely területeken vannak esetleg hiányosságok, kirajzolódtak a fejlesztés személyre szabott vonulatai és a közösség együttes arculata is.

Az esetleges kezdeti félelmeket és szorongásokat nagy részben sikerült feloldanunk, a gyerekek bizalommal, megfelelő nyitottsággal fordulnak az iskola felé. Megkérdezve őket azonban természetes módon, nosztalgiával gondolnak vissza az óvodára, az ott megszokott napirendre, az őket körülvevő felnőttekre, de kötődésük ahhoz az új és más világhoz, amit az iskola kínál, egyértelműen pozitívan alakult, s a „tudás vára”, mára már vonzóbb a számukra, büszke iskolások.

 

Gyermekeink életkori sajátosságaikból adódóan, a nap minden szakaszában kiemelkedő mértékben igénylik a mozgásos tevékenységeket. A „komplex esztétikai nevelés” keretein belül, igen nagy hangsúlyt fektetünk a különböző mozgásformák megismertetésére, gyakorlására, elmélyítésére, az esetleges hiányosságok pótlására, a fejlesztésre.

A gyerekek hetente vesznek részt képzett szakember vezetésével tánc- és mozgásművészet foglalkozásokon, amelyek órarendi keretek között és azon kívül is megvalósításra kerülnek. A tánc tekintetében a magyar néptánc alapelemeit, alaplépéseit sajátíthatják el, a későbbiek során pedig történelmi táncokkal is testközelbe kerülhetnek. A gyerekek az adott évszaknak, azon belül hónapoknak megfelelően ismerkednek meg kapcsolódó népszokásokkal, s ezzel párhuzamosan népi gyermekjátékokkal, körjátékokkal, amelyek során nem csupán mozgáskultúrájuk, de a közösséghez, társaikhoz fűződő kapcsolatrendszerük is fejlődik. Célunk és egyben feladatunk, hogy minden gyermek számára megteremtsük a lehetőséget és a feltételeket ahhoz, hogy a saját igényeiknek, tehetségüknek megfelelően élhessék át a mozgás szabadságát, a zenével, énekkel kísért mozgásformák során egyfajta katarzison menjenek át, s tanulják meg érzékelni saját testüket, önmagukat és adott esetben a társaikat is abban térben, amelyben megpróbálnak esztétikus mozdulatsorokat kivitelezni.
   
 

A tánc, mint önkifejezési forma tehát mindennapos gyakorisággal van jelen a délutánok során és az irányított, viszonylag kötött foglalkozások mellett jellemzővé vált, hogy a gyerekek egyéni kezdeményezésére alakul ki kisebb-nagyobb létszámú táncos közösség, ahol már alkalmazni is tudják az eddig elsajátított lépéseket, illetve azok kombinációit. Több esetben azonban csak maga a forgás, a karmozgások, a lengés jelenik meg mint örömforrás. Táncaikat gyakran kísérik ritmushangszerekkel, amelyekkel egyelőre elsősorban az egyenletes lüktetést érzékeltetik. A rendelkezésre álló igen sokszínű és érdekes hangszerek megismerésének, használatának tekintetében, jelentős fejlődést mutatnak. Többségük már készség szinten használja az eszközöket. A későbbiekben célunk, hogy a metrum érzékeltetésén túljutva, alkotó módon legyenek képesek a hangszereket használni, s nagy teret engedünk az improvizációs lehetőségeknek is. Erre vonatkozóan már vannak kirajzolódó jelek, mivel néhány gyermek, a közösség összességét tekintve, kiemelkedően muzikális.

 

A mozgásukban és a választott zenében, zenélésben, gyakran jelenik meg aktuális lelkiállapotuk, illetve változóan reagálnak egy-egy zenei műfaj felcsendülésekor.

Tapasztalataink szerint, egyértelműen pozitív hatást gyakorol gyermekeink iskolai életére ezen foglalkozások rendszeressége, hiszen irányított formában segíthetjük át őket az esetleges nehezebb időszakokon, napokon vagy kisebb intervallumban egy adott, pillanatnyi konfliktuson.
 


 

A program  magvát alkotó „ének-zene, mozgás és ábrázolás” hármas egységének megfelelően, napi rendszerességgel kerül sor ének-zene foglalkozásokra is, amelyek során sokrétű lehetőség nyílik a gyerekek személyiségfejlődésének elősegítésére, hagyományaink megismertetésére, népszokásaink játékos formában történő felelevenítésére. A gyermekdalok szövegének megismerése és tanulása során, szómagyarázatokkal igyekszünk bővíteni aktív szókincsüket, illetve adott esetben megismertetjük a gyermekeket a passzív szókincsben nyugvó, számunkra és akár az őket körülvevő felnőttek számára is mára már ismeretlenné vált szavakkal, foglalkozásnevekkel, szóhasználattal, mindezzel szolgálva anyanyelvünk, kulturális gyökereink, jelképtárunk, nyelvi örökségünk megőrzését, továbbvitelét. Fontos szempont a helyes hangképzés és artikuláció elsajátíttatása, fejlesztése,  illetve megszilárdítása.

A daltanulás, az éneklések során nagy hangsúlyt fektetünk a meg- és átélhető, megtapasztalható, mozgással kísért zenei élmény elérésére, a dalok játékos formában történő eljátszására, elmutogatására. Ezzel párhuzamban, a szöveg bevésése is könnyebbé válik a gyerekek számára, s egyúttal azt a célt is szolgáljuk, hogy fejlődjön memóriájuk, koncentrációjuk.

A zenei foglalkozások alkalmával szintén nagy teret kap a nem csupán passzív, befogadó szerep, hanem aktív részesei lehetnek a zene születésének. A ritmushangszerek mindennapos jelenléte, használatuk biztonságos elsajátítása nagyban megkönnyíti, hogy nyitottan, kellő kíváncsisággal és pozitív beállítódással forduljanak az ének-zene felé. Ezen a területen is ösztönözzük és teret adunk az egyéni kezdeményezéseknek, a kreativitásnak, amely az énekben, a zenében kifejezhető belső világ kivetítését illeti. Az improvizációs törekvések támogatásán és elősegítésén túlmutatva azonban igyekszünk tudatossá tenni az ösztönös intuíciókat. A zene nyelvén értő és beszélni tudó, annak jelrendszerét az életkori sajátosságoknak megfelelően ismerő gyermekeket szeretnénk nevelni, akiknek ezzel bővül azon eszköztáruk, amellyel lehetőségük van az önkifejezésre, egyes, ezen a területen kiemelkedően tehetséges gyermekek esetében az önmegvalósítás, a kommunikáció, számukra legmegfelelőbb formájának birtoklására.

A megismert új dalok, körjátékok, énekkel kísért népi gyermekjátékok az adott hónap, évszak, a néprajzi kalendárium mentén rendeződnek szerves egységbe, építve az óvodából hozott ismeretekre, illetve a tantárgyi törzsanyagban szereplő dalokra egyaránt.

Az éneklés, ritmizálás, mozgással kísért mondókák a tanulási időnek is szerves részét képezik, tekintetbe véve a gyerekek figyelmének változásait, fáradását, koncentrációjuk ingadozó mértékét.

A legfontosabb szempont azonban ezen a területen is minden esetben az, hogy jutalomként, szabad választásként, örömforrásként és pozitív élményként éljék meg az zene világát és benne, általa, önmagukat.

A nyelvi kommunikáció tekintetében, gyermekeink nagy eltérést mutatnak. Beszédértésük és beszédkészségük különböző szinten áll, ezért nagy hangsúlyt helyezünk ennek a területnek a fejlesztésére is. A legfontosabb szempont, hogy mindezen törekvésünkkel semmilyen körülmények között ne sértsük meg a gyermek önérzetét, ne alakítsunk ki benne eseteleges további gátlásokat, hanem oldjuk azt a belső feszültséget, amely akadályt jelenthet számára a nyelvi kommunikáció során.

Ennek érdekében sok mesét, elsősorban több fejezetből álló, magyar író tollából származó mesekönyvet olvasunk fel, ahol egy idő után minden gyerek ráismer a szereplőkre, azok jellemző vonásaira, külső és belső tulajdonságaira, s ez által lehetővé válik, hogy a mesét különböző formában eljátszhassák, adott esetben átírhassák a történetet, egy másik síkba dolgozva át esetleges saját belső feszültségeiket. A részvétel minden esetben önkéntes és minden kényszertől mentes. A dramatikus játékok mellett a gyerekeknek lehetőségük van akár bábokkal is megjeleníteni a szereplőket, s így, még nagyobb biztonságban adhatják át magukat a játék, a beleélés örömének. 

Fontos nevelési szempontként célozzuk meg, hogy nem csupán a tanítók, de a gyerekek részéről is kellő türelem, megértés és tolerancia működjön ezen és az előzőekben érintett területeken egyaránt azon társaikkal szemben, akik bármely területen lemaradással, akadállyal élnek.

A fenti részterületek közül talán a legkézzelfoghatóbb eredmények azon a téren mutathatók fel, ahol a vizualitás, a belső és a külső világ képekben történő kivetülése érhető tetten. Gyermekeink szívesen, lelkesen és roppant nagy örömmel fogadják a mindennapos kézműves foglalkozásokat. Ezt az önkifejezési formát azért  tekintjük kiemelten fontosnak, mert a gyerekeknek ezeken a foglalkozásokon még hatványozottabban nyílik alkalmuk arra, hogy a vizualitás nyelvén meséljék el, rajzolják, fessék, gyúrják ki és át magukból esetleges belső feszültségeiket, de módjukban áll kivetíteni és kézzelfogható közelségbe hozni álmaikat, azt a kicsit még varázslatos világot, amely ott szunnyad bennük. 

Az óvodai nevelésben is kiemelt jelentőségű a nagymotoros mozgások fejlesztése mellett a finommotorika csiszolása. Erre alapozva gondoljuk tovább azokat a tevékenységi formákat, amelyeket az új ismeretek mellett, a régi, már meglévő tudásra építünk és mélyítünk tovább.

A vizualitás területén nagy előrelépés történt szeptember óta. Sok gyereknél volt ugyanis tapasztalható a kudarctól való félelem, a sikerélmények hiányából adódó kisebb-nagyobb ellenállás, ezért többen az alkotástól való távolmaradás lehetőségét választották. Az esetleges gátlások feloldása érdekében sok esetben készíthettek nonfiguratív festményeket, nyomatokat, préselt kompozíciókat, ahol nem kellett szembesülniük semmiféle negatív visszajelzéssel, mert bármilyen megoldás sikerrel járt. A biztonságérzetüket sokszor erősítettük páros és csoportos alkotómunkával, ahol egymást kiegészítve, az együttes alkotás során oldódtak fel. Ezek a szervezési formák természetesen nevelési célzattal is bírnak, mert egymásra is figyelniük kellett és kell, meg kellett tervezni a képet, díszletet, közös álláspontot kellett kialakítani az eredmény elérése érdekében.

 

Összességében már bátrabban, kezdeményezőbben és nyitottabban állnak mind a saját, mind pedig egymás alkotásaihoz.

A pályázatnak köszönhetően, lehetőségeink tárháza egy hagyományos értelemben vett napközis csoport foglalkozási anyagához képest, igen jelentőségteljes. A lehető legváltozatosabb technikákkal és anyagokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, amely még inkább vonzóvá, élményszerűvé és kiemelt örömforrássá teszi számukra a vizuális kifejezési formák gyakorlását. A foglalkozások során mindvégig dominál a gyerekek fantáziavilágának tiszteletben tartása, a tanítók kreativitásra orientált gondolkodásmódjának szem előtt tartása, amely tág teret ad a gyermek kiteljesedésének. A vizualitás - mint kommunikációs forma - egy újabb eszköz a gyermek kezében. Ha birtokában van a megfelelő tudásnak, technikai lehetőségek ismeretének, boldogan merül el a képi világban, amely pozitívan hat gondolkodására, kézügyességére, természetesen nem vonva le semmit az emocionális töltés és katarzisélmény értékéből.

 

A hagyományőrzés és –ápolás ezen a területen is hangsúlyos szerepet kap. A képi világban szintén megjelenítjük az évszakokhoz kötődő változásokat, összekapcsoljuk, párhuzamba állítjuk egyéb tantárgyakkal is az alkotó munkát. A megfigyelés kiemelt szerephez jut, amely vonatkozik nem csupán a maguk, de az őket körülvevő szűkebb és tágabb világ dolgaira, jelenségeire, változásaira is.

 

Gyermekeink a tanév elejéhez képes jobban motiválhatók, bátran és szabadon valósítják meg elképzeléseiket. Gyakran viszik bele egy-egy munkafolyamatba egyéni, pillanatnyi ötleteiket, kezdeményezőek és kitartóak. Az új technikákat és eszközöket biztonsággal, de még gyakran tanítói felügyelet mellett használják. Gyakran kap teret a „véletlen”, amely jelentheti egy folt, egy paca, egy félig látható ház, tájkép kiegészítését. A színek tanulmányozása, a színkeverés is kiemelt terület annak érdekében, hogy a képi kifejezőerő hatékonyabb mértékben érvényesülhessen.

 

Több gyerek esetében szembetűnő, hogy rendkívül összetetten és térben gondolkodik, rajzol, fest. Sok konstruáló játékot játszanak, szívesen hajtogatnak, néhány gyerek pedig térben épít, papírból. Saját ötletük a lánc-mesekép, amelyben végtelenített történetet rajzolnak csoportban, több napon keresztül.

 

Programunkat, reményeink szerint, a már meglévő tapasztalatok tükrében kívánjuk folytatni és tovább bontani mind a következő tanévben a második, illetve a felsőbb évfolyamokon is.

Legfontosabb célunk és törekvésünk, hogy valóban látó, halló, érző és a maguk körül lévő világot értő emberek váljanak tanítványainkból, akik megfelelő nyitottsággal, toleranciával, türelemmel, megértéssel, tisztelettel és felelősséggel fordulnak szüleik, tanáraik, társaik és önmaguk felé. Olyan embereket szeretnénk nevelni belőlük, akik a bennük rejlő tehetséget, érzékenységet, esetleges feszültséget a kezükbe adott bőséges eszköztárral tudják majd kamatoztatni, illetve feloldani, s ezáltal harmonikus személyiségként lesznek képesek élni mindennapjaikat akkor is, amikor már önmaguk veszik kézbe a saját sorsukat. 


2011/2012-es tanév

 Az elmúlt tanévben kísérleti jelleggel útjára indított komplex művészeti nevelési programunk a 2011/2012. tanévben is töretlenül folytatódik, s mára elmondhatjuk, bevált "jó gyakorlatként" működik iskolánkban. Művészeti nevelésünk és az ezen belül végzett tehetséggondozásunk létjogosultságát egyértelműen igazolták az előző tanév művészeti versenyein elért eredményeink, és egyéb iskolai, illetve kerületi rendezvényeken való sikeres szerepléseink, amelyekről a beszámolókat és tudósításokat iskolánk honlapján "életképek" formájában is megjelenítettünk.
 A pályázati lehetőségek szűkösségére való tekintettel, ebben a tanévben elsősorban az iskolavezetés támogatásával biztosítjuk alkalmazott módszerünk ívének zökkenőmentességét és eredményességét, de külön köszönet illeti az érintett szülői közösségeket is, akik támogatják és folyamatosan segítik munkánkat, azonosulni tudtak hitvallásunkkal, törekvéseinkkel és az általunk képviselt és közvetített értékrenddel. 

Az előző tanévhez képest gyermekeink, szinte kivétel nélkül igen szembetűnő érési folyamaton mentek keresztül, amelyet híven tükröznek az általuk létrehozott alkotások, a célzott területeken mutatott teljesítményük, illetve az egyes gyerekeket szemlélve, az önmagukhoz, saját adottságaikhoz, képességeikhez, tehetségükhöz viszonyított fejlődésük.
Délutáni foglalkozásaink fő vonulatát az előző tanévhez hasonlóan a "ének-zene, mozgás és ábrázolás" hármassága határozza meg. Módszerünkben továbbra is kiemelt szerepet tulajdonítunk a népi hagyományőrzésnek, valamint az újabb tanév során a magyar népmesekincs feldolgozásának és annak meg- és átélésének.
 A közösségformálódás tekintetében erős összetartó erő jellemzi őket, az egyes csoportok, kisebb közösségek nyitottak, átjárhatók és szívesen fordulnak egymás felé. Megvalósulni látszanak legfontosabb, nonverbálisan, a művészeteken keresztül, szinte észrevétlenül közvetített nevelési céljaink, törekvéseink, mert egymással valóban toleráns, egymás gondjait értő és átérző, egymás sikereinek őszintén örülni tudó, egymást segítő gyermekekké formálódtak.

 

Esztétikai nevelésünk szinte minden területén tapasztalható, hogy programunknak köszönhetően gyermekeink a kezdő időszakhoz képest -megőrizve lelkesedésüket-, rendkívüli magabiztossággal és egyre tudatosabban állnak egy-egy feladat elé, vonatkozzon az bármely típusú foglalkozási formára.
A vizuális kultúra tekintetében nagy jártasságra tettek szert a különféle anyagok és technikák alkalmazására vonatkozóan.
Ecsetkezelésük látványosan fejlődött, kezdeményezők, tudják, hogy alkotói szabadságukba szinte bármi belefér egy adott témakörön belül. Ez adja meg azt a gyönyörködtető sokszínűséget, amik festményeiken leképeződnek.


 

A legfontosabb szempont továbbra is az maradt, hogy a gyerekek az alkotás örömén keresztül sikerélményhez jussanak, pozitív megerősítéseket kapjanak saját önkifejezésük, belső világuk külső kivetülésére, kézzel fogható megvalósulására vonatkozóan.
Az egyéni alkotómunka mellett továbbra is nagy hangsúlyt kap a páros, csoportos és ebben az évben az egész osztályra kiterjesztett közös komponálás, amelynek tekintetében szintén nagy előrehaladást mutatnak az együttműködés, együtt gondolkodás és alkotás, valamint egymás sikereinek elismerése, az a felett érzett őszinte öröm kapcsán.
Az előző tanévben már megismert technikákat továbbépítve, egy "magasabb szinten" kapnak feladatokat. Bonyolultabb és összetettebb forma- és színritmusokkal ismerkednek.

   
 

Komponálás során dominál a gyermeki képzelet, a változatos szín és formavilág alkalmazhatósága, de a konkrét ábrázolás mellett nem váltunk el a nonfiguratív forma- és képalakítás nyújtotta biztonságtól sem. 

A már megismert grafikai eljárások tekintetében szintén nagy előrelépést tettünk. Egy-egy képtöredék továbbgondolásával, annak kiegészítésével a gyermeki fantázia kerül előtérbe, míg a tanulmányrajzokra vonatkozóan vizuális látásmódjuk és eszközhasználatuk fejlődése érhető tetten. 

A színek és foltok világa, azok ellentétpárba állítása és a művészetekben rejlő "véletlenek" mellett tehát megjelennek a különböző vonalfajták, a változatos felületek tudatos létrehozásának, alkalmazásának lehetőségei.
 Nyitottságuk, kezdeményezőkészségük nyomán néha meglepő, mégis értékes alkotások születnek.
 

A délutánokat mindvégig átható énekes, zenés és táncos foglalkozásokat szemlélve, ezen a területen is egyértelműen nagy előrelépés történt. Töretlen lelkesedéssel alkalmazzák a már birtokukban lévő ismereteket, tudást és eszköztárat, amelyek nyomán értékes produkciók és pillanatok születnek nap mint nap.
Dallami és ritmikai ismereteik megszilárdultak, kellő mértékben elmélyültek, mondhatjuk, hogy más kortárscsoportokhoz képest fejlettebb szinten állnak.

A tánc- és mozgásművészet területén Paulik Zsuzsanna áldozatos, kitartó munkájának köszönhetően értek el gyermekeink említésre méltó eredményeket, adtak feledhetetlen pillanatokat iskolánk és más közösségek számára, nem különben pedig saját örömükre élhették át a mozgás, a tánc csodáját. 

Jelen pillanatban a kerületi komplex művészeti versenyekre való felkészülés és rajzpályázatok pályamunkáinak elkészítése mellett, mindennapjainkat a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások, illetve a néphagyományok közül a "lucázás" és a "betlehemezés" tölti ki. 

Az út vége, még messze van, de hiszem, hisszük, hogy megvan az ideje a vetésnek és az aratásnak egyaránt...
Vetés és aratás azonban nincs termékeny mag és értő, érzékeny gondoskodás nélkül...
Nekünk, akik felvállaltuk a ránk bízott gyermekek, és egyben kincsek gondozását, azzal a pillanattal is számolnunk kell, amikor a magunk által annyira féltett, óvott tehetség elhagyja a fészket és önálló útra kél...
Továbbra is ehhez a boldog utazáshoz szeretnénk útravalót adni nekik...


Körmendy-Juhász Györgyi programfelelős


2013-2014. tanév

***   2014. június 15. 0.25   ***   frissítve:  június 17. 11.00   ***

Véghajrá, ahol határidő határidőt követett,
de gyermekeink kiállták a bűvös mesebeli hét próbát…

Körkép a Művészeti Munkaközösség a tanév utolsó hónapjaiban készített
pályázatairól, műhelymunkájáról és éves eredménylistájáról

A 2013/2014. tanévben Művészeti Munkaközösségünk rajz és egyéb művészeti ágakban elért helyezéseiről, különböző szintű elismeréseiről, az egyszeri és megismételhetetlen pillanatairól, a „vetés és aratás” ünnepnapjairól életképek formájában szemet gyönyörködtető és szívmelengető tudósításaink folyamatosan megjelentek és láthatóak voltak honlapunkon.

A méltán kiemelt és díjazott alkotások és produkciók mellett a tanév utolsó hányadában többnyire észrevétlenül, mégis szinte folyamatosan figyeltük az aktuális pályázati kiírásokat és a szünetekkel tarkított utolsó hetekben az év végi fáradság ellenére is töretlen lelkesedéssel alkottak gyermekeink.

Az elkészült és több esetben hetekig tartó együttes osztálymunkát, illetve egyéni koncentrációt és alkotást igénylő pályázatok, néhány esetben az egész tanévet átívelő előkészítő munka ugyan nem kerültek minden esetben méltatásra vagy személyes elismerésre, mégis úgy gondoljuk, hogy az” ajándékba kapott tehetség” mellett a befektetett energia, a kitartás…, amit gyermekeink ezekbe az alkotásokba fektettek megérdemlik, hogy megismertessük őket szűkebb környezetünkkel, iskolaközösségünkkel, szüleikkel és társaikkal egyaránt.

 A sok esetben csupán a kész produktumokat látva a külső szemlélő nem nyer betekintést magába az alkotás hosszú folyamatába, az azokhoz kapcsolódó előkészületekbe, a néha nehéz, komoly türelmet, a gyerekek önmagukon felülkerekedő erőfeszítését igénylő közös, illetve egyéni, aprónak látszó, mégis nagy és nemes harcaiba, ezért a teljesség igénye nélkül, de pillanatképek formájában szeretnénk megmutatni a valós háttér- és műhelymunka egy-egy apró szeletét is.

 Munkaközösségük tagjai mindannyian a gyermeki lélek a vizualitás, a zene, a mozgásművészet, a színház világán és sajátos, rejtett nyelvezetén keresztül kívánják elérni, hogy a már felismert, illetve „újonnan felfedezett” növendékeink is lehetőséget kapjanak a bennük szunnyadó szikra tűzre lobbantásában, megismervén az önkifejezés sokféle formáját, fejlődve, gazdagítva ezzel saját személyiségüket, önértékelésüket, toleranciaérzéküket, esetleges pályaorientációjukat egyaránt.

Hitvallásunk létjogosultságát, erőfeszítéseink gyümölcsét semmi nem bizonyíthatja hitelesebben, mint a csupán ebben a tanévben elért eredményeink bemutatása…

 Ezúton köszönjük a tanév során gondozott kiemelkedően tehetséges, illetve a még csupán szárnyaikat bontogató növendékeink szüleinek, hozzátartozóinak a sok esetben nem csupán a lelki, de gyakorlati segítségét, türelmét együttműködését és támogatását egyaránt!

Reméljük, hogy a következő években további feledhetetlen élményekkel és alkotásokkal gazdagíthatjuk egymást, mindannyiunk örömére…!

Györgyi néni
Művészeti munkaközösség-vezető


Gulner Kódex fotói
Az Axel Springer- Budapest által kiír
„Sportolj és Táplálkozz okosan!" Országos Kódexkészítő Rajzpályázat
 Készítették: a 2. a osztály tanulói és Györgyi néni. (együttes osztálymunka)
TÁMO fotói
Tantaki TAMO Országos Rajzpályázat „TAnulj és MOzogj!”
Készítették: a 2. a osztály tanulói és Györgyi néni. (együttes osztálymunka)Orbán Viktória Laura 1. b
IV. Országos Lovas Fesztivál Rajzpályázat
Felkészítőjük: Varga Anna Mária
Sipka Virág 1. b:Műhelymunkák képei:
Alkotás


Fafaragók:

a munka gyümölcsei


A mestermű

Diákszínpad:

olvasópróba


Rendezői instrukciók:lehulló kendők

Művészeti projektnap:

"virágbefőtt"
 

A Művészeti munkaközösség eredménylistája
a 2013/2014. tanévben
:

Helyezés

Verseny neve

Helyezett tanuló neve

Felkészítő nevelője

I. helyezés és különdíj

Országos Vers- és Mesemondó Találkozó (ifjúsági kategória)

Kerényi Luca Emma (6. b)

Körmendy-Juhász Györgyi

III. helyezés

„Ne égess!”
Országos Katasztrófavédelmi Pályázat

Kerényi Luca Emma (6. b)

Körmendy-Juhász Györgyi

Kiállított pályamunka

„Ne égess!”
Országos Katasztrófavédelmi Pályázat

Kerényi Eszter Lilla

(9. évfolyam)

Körmendy-Juhász Györgyi

II. helyezés

Kerületi Komplex Rajzverseny
(alsó tagozat)

Kalóz Boglárka (2. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

I. helyezés

Kerületi Komplex Rajzverseny
(alsó tagozat)

Kállai Dominik (4. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

Különdíj

Kerületi Komplex Rajzverseny
(alsó tagozat)

Orbán Viktória Laura (1, b)

Varga Anna Mária

Különdíj

Kerületi Komplex Rajzverseny
(alsó tagozat)

Holota Gábor (3. b)

Emesz Adrienn

II. hely

Kerületi Diákhetek Népdaléneklő verseny

Kerényi Luca Emma (6. b)

Krámli Kinga

II. hely

Kerületi Diákhetek
Vers- és Prózaíró pályázat (versírás)

Kerényi Luca Emma (6. b)

Kerényi Luca Emma

Kiemelt különdíj

A Bajor Gizi Színészmúzeum
által kiírt Bábkészítő
és Történetíró Pályázat

Borda Zsófia
Grinácz Botond
Kelemen Lili
Kocsis Vivien
Kurucz Krisztofer
Szabó Laura
Tóth Vivien Lili
Ujvári Panna
Vágási Viktória
Vargha Dorottya

Sánta Ferencné
Császár Emőke

I. helyezés

Kerületi Komplex Rajzverseny
(felső tagozat)

Kerényi Luca Emma (6. b)

Frech’ Gábor
Körmendy-Juhász Györgyi

III. helyezés

Kerületi Komplex Rajzverseny
(felső tagozat)

Jász Fanni (8. b)

Frech’ Gábor

Kiemelt aranyminősítés

Kerületi Népdaléneklő
Verseny (szóló ének)

Kerényi Luca Emma (6. b)

Körmendy-Juhász Györgyi
Krámli Kinga

Ezüstminősítés

"Tiszán innen, Dunán túl"
Fővárosi Népdaléneklő Verseny (szóló ének)

Kerényi Luca Emma (6. b)

Körmendy-Juhász Györgyi
Krámli Kinga

VII. helyezés

Kerületi Néprajzi Vetélkedő (előzetes pályamunkával)

Szabó Brigitta
Takács Zsuzsanna
Dienes Arnold Márk (3. a)

Krámli Kinga

III. hely

„Szorgos méhek” Országos Rajzpályázat

Sárkány Maja Anna (2. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

II. hely

Fővárosi Komplex Vizuális Verseny (tagozat)

Kalóz Boglárka (2. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

II. hely

Fővárosi Komplex Vizuális Verseny

Kállai Dominik (4. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

VII. hely

Fővárosi Komplex Vizuális Verseny (tagozat)

Erdősi Zoé Petra (2. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

VIII. hely

Fővárosi Komplex Vizuális Verseny

Sárkány Maja Anna (2. a)

Körmendy-Juhász Györgyi

I. hely

Fővárosi Komplex Vizuális Verseny

Kerényi Luca Emma (6. b)

Frech’ Gábor
Körmendy-Juhász Györgyi

április 11.

 

április 25.

A Magyar Költészet Napi ünnepi műsorsorozatával való szereplés iskolai és kerületi rendezvényeken

Gulner Színpad
(felsős színjátszók)
Frech’ Gábor
Kerényi Luca Emma
Krámli Kinga
Varga Anna Mária

Horváthné Révész Mária
Sánta Ferencné
Császár Emőke

április 25.

Művészeti Projektnap
(alsó tagozat)

alsó tagozatos osztályok
tanulói

A munkaközösség
tanítói / tanárai

(nem minősített)

Axel Springer- Budapest által kiírt „Sportolj és Táplálkozz okosan!”
Kódexkészítő rajzpályázat

A 2. a osztály tanulói
(Komplex Művészeti Nevelés Projekt)

Körmendy-Juhász Györgyi

(nem minősített)

Tantaki TAMO rajzpályázat
„TAnulj és MOzogj!”

A 2. a osztály tanulói
(Komplex Művészeti Nevelés Projekt)

Körmendy-Juhász Györgyi

(nem minősített)

IV. Országos Lovas Fesztivál Rajzpályázat

Orbán Viktória Laura (1. b)
Sipka Virág (1. b)

Varga Anna Mária

Aranyminősítés

Gyermekbábosok
Budapesti Fesztiválja
Weöres Sándor: „Szél se tudja…”

Gulner Színpad
(felsős színjátszók)

Horváthné Révész Mária
Sánta Ferencné
Császár Emőke

Leglíraibb
Produkció Díja

Országos Amatőr Diákszínjátszó
és Diákfilm Fesztiválon

Gulner Színpad
(felsős színjátszók)

Horváthné Révész Mária
Sánta Ferencné
Császár Emőke

Legabszurdabb
Produkció Díja

Országos Amatőr Diákszínjátszó
és Diákfilm Fesztiválon

Gulner Színpad: A papagáj
(felsős színjátszók)

Horváthné Révész Mária
Sánta Ferencné
Császár Emőke

I. helyezés

„Szeretethíd”
Országos Rajzpályázat
/Magyar Református Szeretetszolgálat/

Borda Zsófia
Szabó Laura
Vágási Viktória
Varga Sára
Svébis Viktória
Kurucz Krisztofer
Borsos Dominik
(5. a, 5. b)

Sánta Ferencné
Császár Emőke

Kiállított pályamunkák

„Magyar népmesék”
Országos Meseillusztrációs
Pályázat

Orbán Viktória Laura (1. b)
Sipka Virág (1. b)
Erdősi Zoé Petra (2. a)
Kalóz Boglárka (2. a)
Katona Boglárka (2. a)
Kelemen Lili Dorka (5. b)
Kerényi Luca Emma (6. b)

Körmendy-Juhász Györgyi
Sánta Ferencné
Császár Emőke
Varga Anna Mária

zsűrizés alatt

„Miért jó, hogy van kutyám?”
Rajzpályázat

Orbán Viktória Laura (1. b)
Sipka Virág (1. b)

Varga Anna Mária

III. helyezés

Országos Napfényes Élet Alapítvány Rajzpályázat

Szabó Laura (5. a)

Sánta Ferencné
Császár Emőke

 

2014/2015. tanév

***    november 4. 15.30    ***

"Hagyományőrzésünk a hagyományban..."
Beszámoló a 2014/2015. tanév alsó tagozatos
Kerületi Komplex Vizuális Versenyről

A jelen tanévben 2014. október 21-én került sor
a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet által meghirdetett Kerületi Komplex Rajzversenyre,
amelynek a Kassa Utcai Általános Iskola barátságos falai és pedagógusai adtak otthont.
Versenyzőink a korai határidő szorítása ellenére idén is elismerésre méltó kitartással,
újult erővel szálltak a képzelet szárnyain a már jól ismert témakör
- Ember és természet - határain belül.
Ifjú tehetségeink elsőként saját osztály-,
illetve évfolyamtársaikkal mérhették össze pillanatnyi képi tudásukat,
s végül felkészítő tanítóik döntése alapján a legjobbak közül is
a legjobbjaink képviselhették iskolánkat a kerületi megmérettetésen.
A már hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket felmutató vizuális nevelésünk,
ismét szép gyümölcsöket termett aranyba és bronzba futtatva azt az utazást,
amelyet gyermekeink megálmodtak, majd ecsettel mondták el,
s ezúttal az eddigiektől eltérően a négytagú,
különböző ágakat képviselő képzőművészekből álló zsűri is kimagaslónak ítélt.
Az 1. évfolyamon Szénási Júlia Dorisz (1. a) kerületi I. helyezést,
2. évfolyamon Orbán Viktória Laura (2. b) kerületi III.,
a 3. évfolyamon pedig Erdősi Zoé Petra (3. a) kerületi III. helyezést ért el.
Felkészítőik Körmendy-Juhász Györgyi és Varga Anna Mária voltak.
Tavasszal tehát ismét a fővárosi versenyen mutathatjuk meg,
milyen álmodni, s azt valóra is váltani a mi iskolánkban...
A kimagasló eredményekhez ezúton gratulálunk,

s ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket tehetséges gyermekeink
 szüleinek, nagyszüleinek támogatásukért, aktív segítségükért,
mert Nélkülük nem sikerülhetne, nem sikerült volna.


2015/2016. tanév***

2016/2017. tanév

***   szeptember 18. 20.45    ***

Elindultak művészeti foglalkozásaink***

***   szeptember 20. 21.45    ***

SZILUETTRE FEL!

 

***   szeptember 27. 20.45    ***

átalakulások

 

***

***   október 17.   ***


 

***

***   november 30.  ******

***   december 14.  ***


 

***

***   december 21.  ***


 

***

***   január 9.  ***

 

***

***   január 15.  ***


 

***

***   február 23.  ***

 

***

***   május 15.  ***
2017-18. tanév

***   október 12.    ***


 

***

***   november 13    ***


 

***

***   január 9.   ***


 

***

***   január 16.   ***


 

***

***   március 7.   ***


 

***

***   június 7.   ***

 

***

***   június 14.   ***2018-19. tanév

***   november 14.   ***

 

***

***   november 20.   ***

 

***

***   december 14.   ***

 

***

***   január 15.   ***

 

***

***   január 30.   ***

 

***

***   április 6.   ***

 

***
***   április 27.   ***

 

***
***   május 21.   ***

 

***
***   május 24.   *** 

***
***   június 7.   ***

2019-2020. tanév

***   szeptember 27..   ***

 

***

***   november 21.   ***


***

***   november 26.   ***

 

***

***   november 26.   ***


***

***   január 10.   ***


***

***  február 20.   ***


***

***  február 29.   ***

 

***

***   május 23.   ***

 

***
vissza a navigáláshoz                                vissza a lap tetejére