Minőségirányítási tevékenységünk

 

A Gulner Gyula Általános Iskola a 2000/2001. tanévben kezdte meg a Comenius 2000 Minőségirányítási rendszer kiépítését.

Lehetőséget kaptunk a II. intézményi modell minőségfejlesztési rendszer kialakítására.

Háromoldalú szerződés - Oktatási minisztérium-minőségfejlesztési tanácsadó szervezet-iskola - alapján dolgoztunk.

Az intézményi dokumentumokat a Közoktatási Minőségfejlesztési Programiroda szakértők bevonásával értékelte, valamint az iskolában helyszíni szemlét tartott. A minőségfejlesztési tevékenység során alkalmazott jó gyakorlatot, sikeres megoldásokat megerősítette, a fejlesztendő területekhez pedig értékelésen keresztül szakmai támogatást nyújtott.

Minőségirányítási Programunk a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 2003. júliusában elfogadott módosítása alapján átdolgozott Comenius 2000 minőségirányítási rendszerre épül.

Intézményünk legfőbb erősségei:

- aktív és innovatív törzsgárda,

- az emelt szintű programok (angol, matematika),

- képességek szerinti differenciált fejlesztés,

- eredményes együttműködés a partnerekkel,

- az iskola hagyományai és szabadidős programja,

- a beiskolázási mutatók, az iskolai teljesítmények

Stratégiánk fő elemei:

- alapértékeink megőrzése mellett nyitottak vagyunk a változásokra, igazodunk a kor követelményeihez,

- az iskola alapvető feladataira koncentrálva segítjük a tanulók képességeinek optimális kibontakoztatását,

- arra törekszünk, hogy az iskola legyen megbízható szolgáltatója partnereinek,

- a gyermekek szeressenek iskolába járni, legyen színes, vonzó diákéletük.

 

Pedagógiai programunk hatékony végrehajtása érdekében vezettük be és működtetjük Minőségirányítási programunkat. A folyamatok szabályozása team munkában, minőségi körökben történik. Szabályozásaink egységes szerkezetet követnek, tartalmazzák a célokat, alkalmazási területeket, a hivatkozásokat, a fogalmakat, a folyamat leírását, valamint az űrlapokat, bizonylatokat.

 

A Partneri igény-és elégedettségmérés és az Irányított önértékelés lebonyolítása, feldolgozása és kiértékelése alapján a következő erősségeket és fejlesztendő területeket állapítottuk meg:

I.    Az iskola vezetése

Erősségek:

olyan mérhető, értékelhető célokat dolgozott ki, amelyek irányadóak az iskola minden tevékenységénél

a célok kidolgozásába bevonja a nevelőtestületet is

biztosítja a képzés lehetőségét

az iskola stratégiai irányítását az iskola kidolgozott értékrendjére és céljaira alapozza

Fejlesztendő:

a vezetői ellenőrzés kapcsán célszerű lenne rögzíteni a visszacsatolási eljárást is az ellenőrzött számára, és arról is rendelkezni kell, hogy a kapott információkat milyen módon használják fel a továbbiakban

II.   Stratégiai tervezés

Erősségek:

Létezik az iskola egészének továbbfejlesztését szolgáló terv

A fejlesztési terv kitűzött céljainak, feladatainak megvalósulását évente vizsgáljuk

Rendszerezett mennyiségi és minőségi mutatók segítségével vizsgáljuk a feladatok megvalósulását, és a felülvizsgálat magában foglalja a tervezési folyamat továbbfejlesztését is

III.  Partnerkapcsolatok

Erősségek:

Évente felmérés készül a partnerek igényeiről és elégedettségéről

Elemzés, összehasonlítás készül a mérési eredmények alapján

A felmérés alapján igény- és problémalista készül

Fejlesztendő:

A problémalista alapján a vezetői kör által megbízott csoport készítsen intézkedési tervet, amelyben meghatározza a cél eléréséhez vezető cselekvési sort, a szükséges erőforrásokat és időtartamot, a felelősöket, az elvárt eredményt, s annak mérési, illetve értékelési módját

IV.  Erőforrások

Erősségek:

Az intézmény pénzügyi stratégiája hatékony, a folyamatos fejlesztés elvének megfelel

Fejlesztendő:

A szellemi értékek kiaknázására, védelmére nagyobb figyelmet kell fordítani

V.   Folyamatok

Erősségek:

Biztosított az intézményben a kulcsfontosságú folyamatokra vonatkozó eljárás

A kulcsfontosságú folyamatok teljesítménynormáit a felelősök folyamatosan ellenőrzik

Fejlesztendő:

Évente átvizsgálni és korrigálni, fejleszteni kell azokat az eljárásokat, amelyek a mérések, indikátorok, partneri vélemények alapján nem működnek megfelelően

VI.  Érdekeltség a fejlődésben

Erősségek:

 Megfelelő lehetőségei vannak az alkalmazottaknak arra, hogy részt vegyenek az iskola fejlesztési törekvéseiben, a célok és feladatok meghatározásában, és ezeket ismerik is

A fejlesztésben való részvételt a teljesítmények értékelésekor a vezetőség figyelembe veszi

Az iskola szakmai programjának megfelelő a munkaerő-fejlesztés

Néhány területen iskolafejlesztési csapatok alakultak

 Fejlesztendő:

Még több alkalmazottat bevonni a fejlesztési csoportok munkájába

VII. Oktatási és nevelési eredmények

Erősségek:

A tantárgyi eredmények mérése, értékelése a Pedagógiai programban előírtaknak megfelelően történik

Javultak a tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeink

A neveltségi szint mérésének és a Partneri igény- és elégedettség mérésének eredményeit, mutatóit felhasználjuk a következő év tervezésénél

Átgondolt, hatékony a gyermekvédelmi munka

 Az intézményben fejlesztő pedagógus és logopédus működik

A tanév végi tantárgyi eredményeket és a felmérések eredményeit összehasonlítjuk az előző évi eredményekkel és más intézmények eredményeivel

Fejlesztendő:

Több tanulót készítsünk fel tanulmányi versenyekre

A munkaközösségek használják fel  az eredményeket, mutatókat a következő évi műhelymunka tervezésénél

VIII.  Kommunikáció a partnerekkel, ismertség, elismertség

Erősség:

Folyamatos és jól működő kapcsolatot tartunk az intézmény céljait és tevékenységét meghatározó partnerekkel (szülők, tanulók, alkalmazottak, pedagógusok, fenntartó, középiskolák)

Egyre bővülő programokkal együttműködést alakítottunk ki a környékbeli óvodákkal

Az iskolában aktívan, hatékonyan működik a Szülői Munkaközösség

A szülők ismerik az iskola programját, munkáját, szívesen jönnek az iskola rendezvényeire, feladatokat vállalnak a szervezésben, lebonyolításban

Jól működik a tanulók képviseleti szerve: a Gulner Diákszövetség

Fejlesztendő:

PR javítása (szakmai bemutatók, publikáció, rendezvényeinkről tudósítás a kerületi újságban)

2006. szeptember
Scsureczné Pór Magdolna
minőségirányítási vezető

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2011-2012. (pdf állomány)vissza